23 November 2014 Sunday 30 MuHarram 1436

Riyadh

The prayer times for Riyadh (Saudi Arabia) today are: